Algemene voorwaarden

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten met  Helmink Handel & Verhuur, handelend onder de namen; Helmink Handel & Verhuur, onderdelen-loods, aanbouwdelen-shop en Hemach. Nader te noemen verkoper of verhuurder

Dinant Helmink
Voltastraat 20b
7006RV Doetinchem 

Sinds 25-03-2008 inschreven bij de Kamer van Koophandel Doetinchem onder het nummer: 09180927.

Artikel 1. Toepasselijkheid.

Op alle aanbiedingen, bestellingen, aanvaardingen, overeenkomsten en andere handelingen met verkoper zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing. Het accepteren van een aanbiedingen, bestellingen, aanvaardingen, overeenkomsten en andere handelingen met verkoper houdt in dat u de toepasselijkheid van deze verkoopvoorwaarden aanvaardt. Algemene voorwaarden van opdracht gever / klant zijn niet van toepassing, tenzij dit door verhuurder uitdrukkelijk schriftelijk wordt geaccepteerd en bevestigd. Deze verkoopvoorwaarden respecteren de rechten van de consument die voortvloeien uit de wet (of de verkoopovereenkomst).

Artikel 2. Overeenkomsten.

Alle aanbiedingen van verkoper zijn vrijblijvend en verkoper behoudt zich uitdrukkelijk het recht om de prijzen te wijzigen dan wel aanpassingen te doen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door verkoper. Overeenkomsten zijn gebaseerd op de bij aanvraag door verkoper en / of huurder verstrekte gegevens. Afwijkingen en / of aanvulling op gedane aanbiedingen binden verkoper alleen, indien deze door verkoper schriftelijk zijn geaccepteerd en bevestigd. Door verkoper afgegeven specificaties en afbeeldingen zijn bij benadering en kan verkoper nimmer aansprakelijk voor worden gesteld door eventuele schade veroorzaakt door onjuistheden en afwijkingen. Verkoper is gerechtigd bestellingen, overeenkomsten en andere handelingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden zoals vooruitbetaling, of gedeeltelijke vooruitbetaling, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt verkoper dit mee binnen tien werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen.

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro, exclusief BTW, eventuele administratie, verzendkosten en belastingen tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Betaling dient contant te worden voldaan bij afhalen / afleveren van producten tenzij anders overeengekomen. in het geval van factuur dient het bedrag binnen 14 dagen na de factuur datum op onze rekening te zijn bijgeschreven, tenzij schriftelijk anders overeengekomen en bevestigd door verkoper. Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in gebreke en bent u vanaf die dag de wettelijke vertragingsrente per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien vordering de vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd. Indien prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering mag u de bestelling annuleren binnen vijf dagen na mededeling van de prijs verhoging. Orders onder de €20,00 kan verkoper orderkosten in rekening brengen, dit wordt vooraf gemeld. Bij prijs €0,00 of €0,01 is dit een artikel waar de prijs van opgevraagd dient te worden. Prijs wijzigingen voorbehouden.

Artikel 4. Levering.

De door verkoper opgegeven levertijden zijn indicatief. Overschrijding van de leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. In dit geval zal onderdelen-loods het eventuele al door uw betaalde bedrag zo spoedig mogelijk terugboeken op uw rekening. De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u. verkoper mag bestellingen indien nodig in gedeeltes aan u uit te leveren. Dit wordt beoordeelt door verkoper. In dit geval bent u niet verplicht om extra verzendkosten te betalen. Wilt u dat het in meerdere keren verzonden wordt, zijn de (extra) verzendkosten voor u. Verkoper behoudt het recht de verzendmethode te wijzigen.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud.

De artikelen blijven eigendom van verkoper tot het volledige bedrag betaalt is.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten.

U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke gelden op de geleverde producten van verkoper geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Verkoper garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen behoudt verkoper de auteursrechten en alle rechten van eigendom op aanbiedingen, afbeeldingen, tekeningen, teksten, etc. Gegevens mogen niet zonder toestemming van verkoper worden gekopieerd, indien dit gebeurt kan er per omgaande een opeisbare boete van €5.000 per overtreding worden geheven.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid.

U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst voldoen. Indien dit niet het geval is, dient u verkoper daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven dagen na de aflevering op de hoogte te brengen. Dit kan zowel schriftelijk als telefonisch. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft verkoper de keuze de betreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Verkoper kan onder geen beding verantwoordelijk gehouden worden voor enig letsel of schade als direct of indirect gevolg van het gebruik van goederen of diensten die door verkoper geleverd zijn. Het gebruik van goederen of diensten die door verkoper geleverd zijn geschiedt volledig op eigen risico. Elektronische artikelen kunnen niet retour genomen worden en zijn niet voorzien van garantie!

Art. 8 Herroepingsrecht

Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht om de overeenkomst binnen 14 dagen na aflevering te ontbinden. U heeft hierna nogmaals 14 dagen om het product te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd en ongebruikt is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen. Verkoper zal na ontvangst en controle van de retour gestuurde goederen het eventueel reeds door u betaalde bedrag aan u terugstorten inclusief de betaalde verzendkosten. 0-14 dagen na ontvangst geen aftrek, 14-21 dagen na ontvangst 25% aftrek van het oorspronkelijke bedrag, 21-28 dagen 35% aftrek van het oorspronkelijke bedrag. Speciaal bestelde artikelen kunnen niet retour gestuurd worden.  

Artikel 9. Bestellingen/communicatie.

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en verkoper, dan wel tussen verkoper en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en verkoper, is verkoper niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door verkoper

Artikel 10. Overmacht

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft verkoper ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk op het door u opgegeven e-mail adres mee te delen en zulks zonder dat verkoper gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt verstaan iedere omstandigheid die niet te wijten is aan schuld van verkoper, en die noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 11. Diversen

Indien u aan verkoper schriftelijk opgave doet van een adres, is verkoper gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan verkoper schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden. Wanneer door onderdelen-loods gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat verkoper deze Voorwaarden soepel toepast. Verkoper is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden. Verkoper is gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen, waarna de oude voorwaarden vervallen en hier geen aanspraak meer op gemaakt kan worden. ** uitputting voorraad.

Artikel 13. Verhuur

Huurperiode gaat in vanaf het moment dat gehuurd goed wordt opgehaald of bezorgd totdat gehuurd goed retour is gebracht is bij huurder of afgehaald door verhuurder. Huurder is vanaf dit moment volledig aansprakelijk voor het gehuurde goed. Bij diefstal, beschadiging, verlies, vernietiging, verduistering, of manco wordt de vervangingswaarde in rekening gebracht. Huurder is aansprakelijk voor alle schade die tijdens huurperiode ontstaat met of door het gehuurde goed.. Huurder vrijwaar verhuurder voor alle aanspraken van huurder of derden op vergoeding van eventuele schades. Eventuele wettelijke overtredingen met het gehuurde goed zijn voor rekening van huurder. Deze dienen indien bekend bij huurder of verhuurder per omgaande voldaan te worden. Indien verhuurder aansprakelijk is voor schade van huurder is deze aansprakelijkheid nooit hoger dan het bedrag van de directe tot een maximum van de huurprijs. In geen geval is verhuurder aansprakelijk voor indirecte en / of gevolg schade. Indien is overeengekomen dat verhuurobject gebracht en afgehaald wordt geschied dit op het door huurder aangegeven adres. Kosten voor brengen en halen worden vooraf vermeld en zijn voor rekening van huurder. Huurder dient bij in ontvangst name het gehuurde goed te inspecteren. Bij eventuele gebreken dient huurder dit binnen twee werkdagen schriftelijk te melden. Bij teruggave zal verhuurder machine inspecteren, bij eventuele schades of niet schoongemaakt zullen de hieruit voorvloeiende kosten voor rekening van huurder komen. Indien huurder eventuele gebreken niet binnen twee werkdagen heeft gemeld lijdt dit niet tot een vermindering van de huurprijs, ontbinding van de huurovereenkomst of vergoeding van schade. Het gehuurde goed dient bij voorkeur afgetankt retour gebracht te worden bij verhuurder. Indien dit niet wordt gedaan komt dit voor rekening van huurder. Verhuurder heeft ten allen tijde het recht het gehuurde goed te op te halen of te wisselen voor een ander gehuurd goed, dit geen recht voor de huurder op schadevergoeding. Gedurende de huurperiode is huurder verplicht het huurobject te onderhouden, huurder dient het gehuurde goed te voorzien van de juiste brandstof, smeermiddelen en het op peil houden van de olie. Het is de huurder niet toegestaan zelf veranderingen of reparaties te verrichten aan het gehuurde goed zonder toestemming van de verhuurder. Huurder is verplicht elke schade en / of gebrek aan het gehuurde goed direct schriftelijk te melden.  Huurder dient zelf zorg te dragen voor de benodigde vergunningen voor het gebruik en transport van het gehuurde goed. Huurder is verplicht aan te geven waar het gehuurde goed zich bevindt. Het gehuurde goed mag de huurder zonder schriftelijke toestemming niet buiten Nederland brengen. Huurder mag het huurobject niet zelf verhuren, of onderhuren of anderszins aan derden ter beschikking stellen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder. Verhuur heeft het recht te allen tijde controle uit te voeren op het gehuurde goed, huurder dient hierbij alle medewerking te verlenen. Indien het gehuurde goed gedurende de huur door wat voor oorzaak dan ook verloren gaat of uit macht van de huurder raakt dient de huurder dit direct te melden aan de verhuurder. De schade zal worden berekend op basis van vervangingswaarde en wordt zakelijk en / of indien noodzakelijk persoonlijk op de huurder verhaalt. Indien er sprake is van een strafbaar feit is de huurder onverwijld aangifte te doen bij de bevoegde autoriteit(en) met behulp van een kopie verhuur blad. In geval van (persoonlijk) faillissement, surseance van betaling, stilleggen of liquidatie van huurder, heeft verhuurder het recht onmiddellijk en zonder rechterlijke tussenkomt, overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dit is naar keuze van de verhuurder.  

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter.

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Copyright Ā© 2017 Onderdelen-loods.nl. Alle rechten en prijswijzigingen voorbehouden. Afbeeldingen, merknamen en artikelnummers dienen enkel ter vergelijking.